Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Predstavitev OOZ Laško

Predstavitev OOZ Laško

ORGANIGRAM

 

Organigram OOZ Laško

 

Skupščina


Skupščina zbornice opravlja predvsem naslednje naloge:

 • sprejema statut zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve,
 • sprejema program dela zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve
 • sprejema finančni načrt zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve in poročilo o realizaciji le tega,
 • potrjuje predlog mandatarja za člane upravnega odbora in nadzornega odbora,
 • potrjuje letni zaključni račun zbornice, lahko pa za to pooblasti tudi upravni odbor,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin ali pa za to pooblasti tudi upravni odbor,
 • sprejema druge odločitve v skladu s tem statutom in drugimi akti zbornice,
 • sprejme poslovnik o delu skupščine in ostalih organov zbornice,
 • razpisuje volitve in odloča o načinu volitev v organe in telesa zbornice.


Člani skupščine v mandatnem obdobju 2022-2026 so:

Priimek in ime Naziv Naslov   sekcija Telefon

e-mail

VEBER SELIČ BRIGITA Frizerski atelje Brigita Vegova ulica 9 3000 Celje frizerstvo 031 386 347

brigita.veber@gmail.com 

PAVČNIK MARKO Gostinstvo pavus Rimska cesta 2a 3270 Laško gostinci 051 614 664

info@pavus.si

KRAŠEK MITJA Lesarstvo Višnja vas 40 3212 Vojnik mizarji 041 794 417

mitja.krasek@gmail.com

SONC JANEZ Prevozi Sonc Pod pečico 13 433 Radeče promet 041 242 224

prevozi-sonc@t-2.si

IVANŠEK IRENA Frizerski salon Izabela  Cesta na grad 52d 3000 Celje frizerstvo 031 604 633

i.ivansek@gmail.com

MAČEK TOMAŽ Strojne instalacije Zg. Rečica 11 3270 Laško instalaterji 041 762 225

muc.stanko@siol.net

LIPOVŠEK LIDIA Čivital salon nege in lepote Kidričeva ulica 2 3270 Laško kozmetiki 031 744 669

lidija.civital@gmail.com

 

Predsednik

Predsednik zbornice predstavlja zbornico na področju države in izven nje, vodi njeno delo ter izvršuje sklepe skupščine zbornice in upravnega odbora.

V mandatnem obdobju 2022-2026 je predsednica zbornice Brigita Veber Selič.

 

Podpredsednik

Podpredsednik v primeru odsotnosti predsednika zbornice izvršuje naloge predsednika zbornice.

V mandatnem obdobju 2022-2026 je podpredsednik zbornice Marko Pavčnik.

 

Direktorica

Naloge direktorja zbornice:

 • zastopa zbornico v premoženjskih in drugih poslih, po nalogu in pooblastilu predsednika zbornice,

 • je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta in je, po nalogu in pooblastilu predsednika zbornice, odgovoren za uporabo drugih sredstev zbornice,

 • predlaga temelje poslovne politike zbornice, splošne akte zbornice, program dela in ukrepe za njihovo izvajanje,

 • vodi in organizira delo strokovne službe in odloča o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja delavcev zbornice skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zbornice,

 • opravlja druga dela in naloge v skladu s tem statutom in drugimi akti zbornice.

Direktorica zbornice je Andreja Rojc, univ.dipl.org.

 

Upravni odbor

Člani UO v mandatnem obdobju 2022-2026 so:

Priimek in ime Naziv Naslov   sekcija Telefon e-mail
VEBER SELIČ BRIGITA Frizerski atelje Brigita Vegova ulica 9 3000 Celje frizerstvo 031 386 347 brigita.veber@gmail.com
PAVČNIK MARKO Gostinstvo pavus Rimska cesta 2a 3270 Laško gostinci 051 614 664 info@pavus.si
KRAŠEK MITJA Lesarstvo Višnja vas 40 3212 Vojnik mizarji 041 794 417 mitja.krasek@gmail.com
SONC JANEZ Prevozi Sonc Pod pečico 13 433 Radeče promet 041 242 224 prevozi-sonc@t-2.si
PIPAN BARBARA EEA Medved d.o.o. Pot na grad 1 3270 Laško elektrikarji 041 285 122 barbara.pipan@eea.si

 

Naloge UO so:

Upravni odbor opravlja predvsem naslednje naloge:

 • skrbi in odgovarja za izvrševanje sklepov, odločitev in priporočil skupščine,
 • sprejema periodične finančne obračune, letno poročilo in zaključni račun, če ga za to pooblasti      skupščina ter predlaga skupščini v potrditev zaključni račun zbornice,
 • sprejema kadrovski plan strokovne službe zbornice
 • daje mnenje k zaposlovanju delavcev strokovne  službe in sekretarja    zbornice,
 • skrbi za izvrševanje letnih programov dela zbornice,
 • pripravlja ustrezna gradiva, ki so v pristojnosti sprejemanja skupščine zbornice in v  zvezi z njimi zavzema ustrezna stališča, mnenja, predloge in pripombe ter jih   posreduje skupščini,
 • obravnava in daje pobude za sprejem zakonov in drugih zakonskih predpisov, v  skladu s pristojnostmi zbornice po tem statutu,
 • samostojno odloča o specifičnih zadevah iz finančnega načrta ter odloča o   rebalansu tega,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, kadar je za to pooblaščen po sklepu  skupščine,
 • odloča o nakupu premičnin
 • imenuje svoje stalne in občasne odbore,
 • odloča o ustanovitvi ali ukinitev sekcij pri zbornici,
 • skrbi za usklajevanje dela in postopkov z drugimi zbornicami ter s poslanskimi klubi,
 • imenuje predstavnike zbornice v organe in telesa organov in organizacij v občini, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in v druge organizacije,
 • določa, katere listine in podatki se štejejo za poslovno tajnost zbornice,
 • obravnava in sprejema splošne akte zbornice, razen tistih, ki so v pristojnosti sprejemanja skupščine,
 • odloča o pristopu in podpisovanju listin o poslovnem sodelovanju z drugimi zbornicami in asociacijami za obrt in malo podjetništvo,
 • odloča in sklepa o vse drugih zadevah, za katere je pooblaščen po tem statutu in drugih splošnih aktih zbornice.
 • sklepa o imenovanju odborov in komisij skupščine,
 • odloča o ukrepih zoper dolžnike
 • odloča o vlogah za odpis članarine
 • odloča o pritožbah zoper odločbe, ki jih izdaja zbornica, razen če je z zakonom določen drug organ
 • določa storitve in dejavnosti zbornice, ki se članom zaračunavajo ter cenike,
 • daje soglasje da OZS na zbornici vodi postopke izdaje in prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja ter sprememb podatkov, ki se vpisujejo v obrtno dovoljenje

Nadzorni odbor

NO sestavljajo trije člani. V mandatnem obdobju 2022 - 2026 ga sestavljajo:

Priimek in ime Naziv Naslov   sekcija Telefon e-mail
COKAN KLEMEN RTV servis Cokan Tovsto 6 3270 Laško elektroniki 041 422 142 klemen.cokan@gmail.com
POZARŠEK KLEMEN Mizarstvo Pozaršek Lože 4a 3272 Rimske Toplice mizarji 041 543 749 klemen.pozarsek@gmail.com
DERNOVŠEK FRANC Avtoprevozništvo Poljane 4 3272 Rimske Toplice  promet 041 652 152 adffranci@gmail.com

Nadzorni odbor nadzira:

 • izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zbornice in uresničevanje pravic in obveznosti članov zbornice,
 • uporabo sredstev zbornice, finančno-materialno poslovanje zbornice in uporabo sredstev za delo zbornice,
 • pregleduje letna finančna poročila in zaključni račun.

Aktualno iz OOZ

Aktualno iz OZS
19. JUL
Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev OZS v sodelovanju s Šolo za hortikulturo ter vizualne umetnosti Celje organizira slovensko državno cvetličarsko prvenstvo 2024, ki bo potekalo v ponedeljek, 16.9.2024, v Celju.
19. JUL
Sekcija za promet pri OZS ob vse večjem pomanjkanju voznikov izkoristi vsako priložnost za promocijo poklica voznik/voznica, da ga lahko predstavi mladim ali potencialnim drugim novim voznikom. V nadaljevanju vas vabimo k ogledu novega promocijskega videa za mlade, k obisku predstavitve na letošnjem MOS, k branju obširnega prispevka o pomanjkanju kadra na 24ur.com in k ogledu oddaje o poklicu voznika.
19. JUL
Vsi novi avtomobili in kombiji, prodani v EU od leta 2035 dalje, naj bodo brez emisij.