Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Statut OOZ Laško

Statut OOZ Laško

 

Na podlagi 3. odstavka 38. člena Obrtnega zakona (Ur.l. RS, št. 40/2004 in nasl.) in na podlagi 59. člena Statuta Območne obrtne zbornice Laško, sprejetega na seji skupščine OOZ Laško z dne 21.05.2014 je skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Laško na svoji 5. redni seji dne  24.03.2022 sprejela

STATUT

OBMOČNE OBRTNO - PODJETNIŠKE ZBORNICE LAŠKO

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Območna obrtno-podjetniška zbornica Laško  (v nadaljnjem besedilu: zbornica) je oseba javnega prava in je samostojna, strokovno poslovna, nestrankarska organizacija, ki deluje na območju občin Radeče in Laško.

 

2. člen

V zbornico in hkrati Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS) se lahko včlanijo vse fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno dejavnost ali domačo oziroma umetnostno obrt, oziroma katerokoli drugo pridobitno ali nepridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji.

V zbornico in hkrati  OZS se lahko zaradi zagotavljanja skupnih interesov in strokovnosti, včlanijo tudi vse druge fizične in pravne osebe.

Zbornica je pristojna za včlanitev tistih subjektov, ki imajo na območju delovanja zbornice:

 1. registriran poslovni naslov;
 2. registriran naslov stalnega prebivališča, v kolikor subjekt nima poslovnega naslova registriranega v Poslovnem registru Slovenije.

Za člane, ki nimajo poslovnega naslova registriranega v Republiki Sloveniji ali niso državljani Republike Slovenije, je pristojna OOZ po izbiri člana.

3. člen

Zbornico vodijo in  upravljajo njeni člani preko svojih izvoljenih oz. imenovanih predstavnikov v organih zbornice. Zbornica se vpiše v register območnih obrtno-podjetniških zbornic pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Zbornica nadaljuje tradicijo Obrtnega združenja Laško, Obrtne zbornice Laško in predhodnih oblik združevanja obrtnikov v občini Radeče in Laško.

 

II. FIRMA, SEDEŽ

4. člen

Naziv oziroma firma zbornice glasi: Območna obrtno-podjetniška zbornica Laško .

Skrajšan naziv oziroma označba firme je: OOZ Laško

Sedež zbornice: Savinjsko nabrežje 2, 3270 Laško

Zbornica ima svoj znak, ki je kvadratne oblike, z vrisanim enim večjim in tremi manjšimi krogi. Znak se uporablja enobarvno ali v kombinaciji dveh barv. Sestavni del znaka je napis Območna obrtno-podjetniška zbornica  Laško ali kratica OOZ  Laško.

Zbornica ima žig okrogle oblike z navedbo imena in sedeža, prav tako pa zbornica lahko uporablja žig samo z navedbo imena: OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LAŠKO .

 

III. DEJAVNOST ZBORNICE

5. člen

Zbornica spremlja in obravnava problematiko obrti, skrbi za njen skladen razvoj, zastopa interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti, vodi obrtni register na območju svojega delovanja ter opravlja naloge, pomembne za celovito delovanje obrtno zborničnega sistema, ki jih zbornici poveri OZS.

Med naloge iz prejšnjega odstavka spada predvsem:

 1. zastopanje interesov članov pred lokalnimi oziroma regionalnimi organi pri oblikovanju gospodarskega sistema in gospodarske politike, s sodelovanjem v postopkih njihovega spreminjanja in oblikovanja mnenj, stališč in predlogov gospodarstva za spremembe gospodarskega sistema in ekonomske politike;
 2. sodelovanje preko OZS pri usklajevanju skupnih in posamičnih interesov članov pri oblikovanju razvojne politike Republike Slovenije;
 3. sodelovanje pri izvajanju nalog, ki jih izvaja OZS na podlagi posamičnega ali skupinskega medsebojnega interesa za uresničitev posameznih ciljev in nalog ali skupno zastavljenih nalog z namenom zagotavljanja celovitosti delovanja obrtno zborničnega sistema;
 4. posredovanje informacij OZS za pospeševanje razvoja podjetništva, za spremljanje in obravnavo problematike obrti;
 5. opravljanje splošnega strokovnega svetovanja in nudenje splošne strokovne pomoči članom;
 6. organiziranje izobraževanja in usposabljanja članov in pri njih  zaposlenih;
 7. informiranje članstva;
 8. organiziranje in udeležba na sejmih in drugih prireditvah (razstave, kongresi …);
 9. strokovna pomoč članom pri nastopu na domačem in tujem trgu;
 10. opravljanje raznih poslovnih storitev članom, kadar je za to izkazan interes;
 11. ugotavljanje dobrih poslovnih običajev;
 12. skrb za ohranjanje in razvoj tradicionalnih in umetnostnih dejavnosti, ki se opravljajo na obrtni način ter sodelovanje pri različnih oblikah promocije obrti in podjetništva;
 13. usklajevanje, zastopanje interesov članov in vzpodbujanje uvajanja sodobnih tehnologij, promoviranje politike kakovosti, sodobnih metod vodenja in organiziranja obratovalnic in družb ter drugih elementov izobraževanja pri delu in poslovanju;
 14. razvijanje informacijskega sistema in posredovanje sodobnih marketinških in tehnično-tehnoloških informacij doma in v tujini ter v ta namen sodelovanje z drugimi informacijskimi sistemi, predvsem z informacijskim sistemom OZS;
 15.  aktivno sodelovanje v celovitem informacijskem obrtno zborničnem sistemu;
 16. spodbujanje strokovne, kulturne in družabne dejavnosti oz. vodenje kulturne, športne, rekreacijske in tekmovalne dejavnosti svojih članov;
 17.  izvajanje upravnih in drugih zadev v skladu z zakoni in drugimi predpisi (dejavnost točke VEM, …);
 18. sodelovanje z drugimi organizacijami na domačem in tujih trgih;
 19. sodelovanje in včlanjevanje v regionalna in mednarodna združenja obrti;
 20. ustanavljanje in soustanavljanje  gospodarskih subjektov, ki opravljajo dejavnosti v interesu članov zbornice;
 21. opravljanje vseh drugih poslov, ki so potrebni za obstoj zbornice in za opravljanje njenih dejavnosti;
 22. opravljanje drugih nalog v interesu članov, ki so opredeljene v tem statutu ali letnih programih dela.

Zbornica lahko po pogodbi prevzame opravljanje dela tudi za druge organizacije, če ima proste zmogljivosti in če to dopušča narava dejavnosti. Zbornica lahko opravljanje posameznih del s pogodbo poveri tudi drugi fizični ali pravni osebi, če je to gospodarno in smotrno.

Zbornica lahko na podlagi posamičnega ali skupnega interesa za uresničitev ciljev in nalog sodeluje z OZS in drugimi območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami.

Za podrobno ureditev medsebojnega sodelovanja ter obveznosti in odgovornosti lahko zbornica z OZS sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju.

 

6. člen

Poleg sredstev iz članarine, posebnih namenskih sredstev, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi, plačil za opravljene storitve ter proračunskih sredstev lokalnih skupnosti  zbornica pridobiva sredstva tudi z opravljanjem posebnih storitev in dejavnosti za člane ter opravljanjem drugih nalog, skladno s sklepom skupščine zbornice in statutom zbornice.

 

7. člen

Dejavnosti zbornice se v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti razvrščajo v naslednje:

94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj

18.120 Drugo tiskanje

18.130 Priprava za tisk in objavo

18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

58.110 Izdajanje knjig

58.130 Izdajanje časopisov

58.140 Izdajanje revij in druge periodike

58.190 Drugo založništvo

59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

63.120 Obratovanje spletnih portalov

63.990 Drugo informiranje

68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

69.103 Druge pravne dejavnosti

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

70.210 Dejavnost stikov z javnostjo

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

74.300 Prevajanje in tolmačenje

74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev

82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

82.200 Dejavnost klicnih centrov

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

94.120 Dejavnost strokovnih združenj

96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

 

8. člen

Zbornica za vsako leto posebej sprejme program dela in finančni načrt, ki poleg določb tega statuta predstavlja temeljne usmeritve za delo zbornice.

 

IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ČLANOV ZBORNICE

9. člen

Delo zbornice je javno.

Zbornica lahko s splošnim aktom v skladu z zakonom določi, katero delo, posamezna dejanja, podatki in opravila niso dostopni javnosti.

Zbornica ima vsa pooblastila v pravnem prometu ter odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Zbornica lahko preko tiskanih in elektronskih medijev redno obvešča svoje člane in javnost o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za člane.

 

10. člen

Glede vstopa, izstopa in prenehanja članstva se uporabljajo določbe Statuta OZS.

Pravice in obveznosti člana v zbornici zastopa:

 1. fizična oseba – osebno;
 2. samostojni podjetnik – osebno podjetnik,  zakoniti zastopnik ali prokurist;
 3. pravna oseba lastnik – družbenik, zakoniti zastopnik ali prokurist.

Status mora biti razviden iz Poslovnega registra Slovenije ali drugih uradnih evidenc.

 

11. člen

V primeru, ko član grobo krši dobre poslovne običaje ali poslovno moralo, oziroma s svojimi ravnanji škodi ugledu zbornice ali OZS ali ne izpolnjuje svojih obveznosti in odgovornosti lahko UO OOZ poda Upravnemu odboru OZS predlog, da se člana izključi iz članstva OZS in hkrati zbornice.

O predlogu zbornice odloča Upravni odbor OZS, skladno z določbami Statuta OZS.

 

12. člen

Pravice, obveznosti in odgovornosti članov zbornice so zlasti:

 1. aktivna volilna pravica v organe zbornice;
 2. aktivna in pasivna volilna pravica v druge oblike delovanja in odločanja v zbornici (sekcije, odbori, …) oziroma zbornice (člani teles oziroma organov drugih pravnih oseb,…), v skladu s statutom;
 3. sodelovanje v projektnih svetih in delovnih skupinah, ki se ustanovijo občasno oziroma po potrebi;

č)   udeležba pri upravljanju zbornice na podlagi tega statuta;

 1. dajanje pobud in predlogov za sprejemanje sprememb in dopolnitev zakonov in drugih predpisov;
 2. dajanje pobud in predlogov za aktivnosti zbornice, ki jih potrebujejo člani;
 3. uporaba storitev in druge strokovne pomoči, ki jo nudi  zbornica,
 4. uresničevanje sprejetih sklepov organov zbornic;
 5. spoštovanje dobrih poslovnih običajev in kodeksa poslovne morale, sprejetih v zbornici,
 6. dajanje splošnih in posebnih informacij za potrebe opravljanja dejavnosti zbornice in uresničevanja interesov članov v zbornici,
 7. redno plačevanje članarine.

 

V. ORGANI IN ORGANIZACIJA ZBORNICE

13.  člen

Zbornico upravljajo njeni člani preko svojih izvoljenih oz. imenovanih predstavnikov v organih zbornice, v katere je lahko pod pogoji in na način, določen v tem statutu in drugih aktih,  sklepih zbornice izvoljen oz. imenovan vsak član.

Člani zbornice opravljajo svoje funkcije v organih in drugih oblikah delovanja in odločanja zbornice neprofesionalno oz. nepoklicno, razen če je s statutom določeno drugače, ter so lahko izvoljeni oz. imenovani le pod pogojem, da iz naslova članarine in drugih finančnih obveznosti na dan oddaje kandidature in izvolitve oziroma imenovanja nimajo dospelih, zapadlih, neplačanih obveznosti do zbornice. V kolikor ima član do zbornice iz naslova članarine in drugih finančnih obveznosti dospele, zapadle, neplačane obveznosti kadarkoli v času opravljanja funkcije je to lahko razlog za odpoklic oz. razrešitev.

 

14.  člen

Mandatna doba članov organov zbornice traja 4 (štiri) leta. Člani organov opravljajo svoje naloge tudi po izteku mandata, vse dokler niso izvoljeni oz. imenovani novi člani.

Za udeležbo na sejah voljeni oz. imenovani člani organov, lahko prejemajo sejnino in nadomestilo za materialne stroške, če tako odloči Upravni odbor zbornice, kateri odloči tudi o njihovi višini.

Člani organov zbornice so lahko predčasno razrešeni. Razreši jih organ, ki jih imenoval oz. izvolil.

 

15. člen

Organi zbornice so skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik zbornice.

 

a) SKUPŠČINA

16. člen

Skupščina je organ upravljanja zbornice.

 

17. člen

Skupščina je najvišji organ zbornice in ima od 7 (sedem) do 15 (petnajst) poslancev.

Skupščino sestavljajo izvoljeni poslanci izmed članov zbornice.

 

18. člen

Poslance v skupščino zbornice volijo oziroma imenujejo člani zbornice, po postopku in pod pogoji, določenimi v sklepu o razpisu volitev. Posamezni poslanec je lahko po preteku mandata ponovno izvoljen oziroma imenovan za poslanca skupščine zbornice.

Sklep o razpisu volitev je skupščina dolžna sprejeti najkasneje 3 (tri) mesece pred iztekom mandatne dobe organov zbornice.

Če skupščina v roku iz prejšnjega odstavka volitev ne razpiše, jih razpiše predsednik zbornice.

S sklepom o razpisu volitev skupščina imenuje tudi volilno komisijo, kot delovno telo, ki vodi postopek evidentiranja kandidatov ter presoja njihovo ustreznost glede na Zakon, Statut in s Sklepom o razpisu volitev določene pogoje ter pripravi predlog kandidatov skupščini.

 

19 člen

Seje skupščine zbornice vodi predsednik zbornice, ki je po svojem položaju tudi predsednik skupščine zbornice. V njegovi odsotnosti vodi sejo skupščine podpredsednik ali drug poslanec, ki ga za vodenje posamezne seje pooblasti predsednik.

Predsednik ima pravico s seje skupščine zbornice odstraniti tiste poslance ali druge prisotne, ki se ne držijo določil statuta in poslovnika o delu skupščine. Pred odstranitvijo je predsednik dolžan osebo o tem javno opozoriti.

Prvo sejo novoizvoljene skupščine vodi do izvolitve novega predsednika skupščine, dotedanji predsednik.

 

20 člen

Skupščina zbornice opravlja predvsem naslednje naloge:

 • sprejema statut zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve,
 • sprejema program dela zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve
 • sprejema finančni načrt zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve in poročilo o realizaciji le tega,
 • potrjuje predlog mandatarja za člane upravnega odbora  in nadzornega  odbora,
 • potrjuje letni zaključni račun zbornice, lahko pa za to pooblasti tudi upravni odbor,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin ali pa za to pooblasti tudi upravni odbor,
 • sprejema druge odločitve v skladu s tem statutom in drugimi akti zbornice,
 • sprejme poslovnik o delu skupščine in ostalih organov zbornice,
 • razpisuje volitve in odloča o načinu volitev v organe in telesa zbornice.

 

21 člen

Skupščina zbornice zaseda najmanj enkrat letno oziroma po potrebi, z namenom razreševanja vprašanj, ki so ji poverjene po tem statutu in drugih aktih zbornice.

Sklic seje skupščine lahko zahteva upravni odbor, nadzorni odbor ali najmanj 1/3 (ena tretjina) poslancev skupščine.

Seja skupščine je lahko tudi korenspondenčna.

 

22. člen

Skupščina je sklepčna, če je na njeni seji navzoča več kot polovica poslancev.

Skupščina sprejema svoje odločitve z večino glasov prisotnih poslancev na seji.

Kadar skupščina sprejema oziroma odloča o:

 1. sprejemu statuta zbornice, njegovih spremembah in dopolnitvah,
 2. spremembi območja delovanja zbornice,
 3. sklepih glede izvedbe postopka prenehanja zbornice,
 4. sprejemu programa dela in finančnega načrta zbornice,
 5. prodaji nepremičnin v lasti zbornice in nakupu nepremičnin,

     je za sprejem potrebna 2/3 večina glasov prisotnih poslancev na seji skupščine.

 

 

23. člen

Če je seja skupščine nesklepčna, lahko predsednik v roku ene (1) ure ponovno skliče sejo skupščine z enakim dnevnim redom.

Sklicana seja skupščine iz 1. odstavka tega člena je sklepčna ne glede na število prisotnih poslancev.

V vabilu za sklic seje skupščine je vse povabljene potrebno opozoriti na določili 1. in 2. odstavka tega člena.

 

24 člen

Poslancu v skupščini, preneha njegova funkcija pred potekom mandata v naslednjih primerih:

 • če izgubi status člana OOZ in se izbriše iz obrtnega registra,
 • če se neupravičeno ne udeleži 3 (treh) sej skupščine.
 • če s svojimi dejanji ravna v nasprotju z določili tega statuta in s tem ovira delo skupščine ter škoduje članom zbornice.

Predlog za odpoklic poslanca poda upravni odbor skupščini zbornice.

Funkcijo poslanca, ki mu je predčasno prenehala funkcija, prevzame do izteka mandata naslednji kandidat, ki je dobil naslednje največje število glasov na listi področja, ki ga zastopa.

 

b)   UPRAVNI ODBOR

25. člen

Upravni odbor (UO) je izvršilni organ skupščine zbornice in ima od 5 (pet) do 9 (devet) članov iz vrst članov zbornice.

 

26. člen

Upravni odbor vodi predsednik zbornice, ki je po svoji funkciji predsednik Upravnega odbora in hkrati mandatar za sestavo tega.

Pri sestavi članov Upravnega odbora je predsednik - mandatar dolžan upoštevati sekcijsko zastopanost članov

Izmed članov upravnega odbora predlaga predsednik-mandatar tudi podpredsednika upravnega odbora.

 

27. člen

Upravni odbor opravlja predvsem naslednje naloge:

 • skrbi in odgovarja za izvrševanje sklepov, odločitev in priporočil skupščine,
 • sprejema periodične finančne obračune, letno poročilo in zaključni račun, če ga za to pooblasti      skupščina ter predlaga skupščini v potrditev zaključni račun zbornice,
 • sprejema kadrovski plan strokovne službe zbornice
 • daje mnenje k zaposlovanju delavcev strokovne  službe in sekretarja    zbornice,
 • skrbi za izvrševanje letnih programov dela zbornice,
 • pripravlja ustrezna gradiva, ki so v pristojnosti sprejemanja skupščine zbornice in v  zvezi z njimi zavzema ustrezna stališča, mnenja, predloge in pripombe ter jih   posreduje skupščini,
 • obravnava in daje pobude za sprejem zakonov in drugih zakonskih predpisov, v  skladu s pristojnostmi zbornice po tem statutu,
 • samostojno odloča o specifičnih zadevah iz finančnega načrta ter odloča o   rebalansu tega,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, kadar je za to pooblaščen po sklepu  skupščine,
 • odloča o nakupu premičnin
 • imenuje svoje stalne in občasne odbore,
 • odloča o ustanovitvi ali ukinitev sekcij pri zbornici,
 • skrbi za usklajevanje dela in postopkov z drugimi zbornicami ter s poslanskimi klubi,
 • imenuje predstavnike zbornice v organe in telesa organov in organizacij v občini, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in v druge organizacije,
 • določa, katere listine in podatki se štejejo za poslovno tajnost zbornice,
 • obravnava in sprejema splošne akte zbornice, razen tistih, ki so v pristojnosti sprejemanja skupščine,
 • odloča o pristopu in podpisovanju listin o poslovnem sodelovanju z drugimi zbornicami in asociacijami za obrt in malo podjetništvo,
 • odloča in sklepa o vse drugih zadevah, za katere je pooblaščen po tem statutu in drugih splošnih aktih zbornice.
 • sklepa o imenovanju odborov in komisij skupščine,
 • odloča o ukrepih zoper dolžnike
 • odloča o vlogah za odpis članarine
 • odloča o pritožbah zoper odločbe, ki jih izdaja zbornica, razen če je z zakonom določen drug organ
 • določa storitve in dejavnosti zbornice, ki se članom zaračunavajo ter cenike,
 • daje soglasje da OZS na zbornici vodi postopke izdaje in prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja ter sprememb podatkov, ki se vpisujejo v obrtno dovoljenje

 

28 člen

Seje Upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik upravnega odbora.

 

29. člen

Seje Upravnega odbora so sklepčne, če je na njih prisotna najmanj polovica članov.

Upravni odbor sprejema svoje odločitve z večino glasov vseh prisotnih članov na seji Upravnega odbora.

 

30. člen

Za kakovostno opravljanje nalog s svojega področja dela lahko upravni odbor imenuje stalne ali občasne odbore, ki imajo skupno s predsednikom od 3 (tri) do 5 (pet) članov.

Področja dela in pristojnosti posameznega odbora določi upravni odbor s sklepom.

 

31. člen

Članu upravnega odbora preneha njegova funkcija pred potekom mandata v naslednjih primerih:

 • če izgubi status člana OOZ in se izbriše iz obrtnega registra,
 • če poda odstopno izjavo
 • če s svojimi dejavni ravna v nasprotju z določili tega statuta in s tem ovira delo upravnega odbora in škoduje  članom zbornice

Predlog za nadomestnega člana UO poda predsednik zbornice in ga predlaga skupščini v potrditev.

 

32. člen

Upravni odbor ima lahko Kolegij upravnega odbora. Kolegij je posvetovalni organ upravnega  odbora, ki obravnava gradiva in pripravlja sklepe za seje upravnega odbora ter odloča o zadevah, ki mu jih v odločanje prepusti upravni odbor.

Sestavo kolegija določi predsednik upravnega odbora iz vrst vodstvenih članov skupščine in upravnega odbora zbornice ter strokovne službe zbornice.

 

c) NADZORNI ODBOR

33. člen

Nadzorni odbor zbornice sestavljajo predsednik odbora in 2 (dva) člana, iz vrst članov zbornice in niso v skupščini zbornice ali člani upravnega odbora zbornice.

 

34. člen

Nadzorni odbor nadzira:

 • izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zbornice in uresničevanje pravic in obveznosti članov zbornice,
 • uporabo sredstev zbornice, finančno-materialno poslovanje zbornice in uporabo sredstev za delo zbornice,
 • pregleduje letna finančna poročila in zaključni račun.

 

35. člen

Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti organe zbornice. Njegovo poročilo skupščini ob sprejemanju zaključnega računa je obvezno.

 1. PREDSEDNIK ZBORNICE, PODPREDSEDNIK ZBORNICE

 

36. člen

Predsednik zbornice predstavlja zbornico na področju države in izven nje, vodi njeno delo ter izvršuje sklepe skupščine zbornice in upravnega odbora.

Predsednika zbornice voli skupščina zbornice za dobo 4 (štirih) let in je po izteku mandata lahko ponovno izvoljen.

Predsednik zbornice je po svoji funkciji predsednik skupščine in upravnega odbora ter poslanec v skupščino Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Za svoje delo lahko predsednik, na podlagi sklepa  upravnega odbora, prejema nagrado.

 

37. člen

Če predsedniku ali podpredsedniku zbornice predčasno preneha mandat, se na prvi naslednji seji skupščine lahko izvoli nov predsednik za preostali del mandata.

Če je predsedniku zbornice mandat pretekel predčasno, opravlja podpredsednik zbornice njegove naloge do izvolitve novega predsednika.

Predsedniku in podpredsednikom lahko predčasno preneha mandat v naslednjih primerih:

 • če izgubi status člana OOZ in se izbriše iz obrtnega registra,
 • če poda odstopno izjavo
 • če s svojimi dejanji ravna v nasprotju z določili tega statuta in s tem ovira delo upravnega odbora, skupščine in škoduje  članom zbornice.

 

e) SEKCIJE

38. člen

V zbornici se glede na izkazan interes članov kot oblike delovanja in odločanja lahko ustanavljajo sekcije za posamezne dejavnosti ali področja posameznih dejavnosti.

Sekcije ustanavlja oz. daje soglasje k ustanovitvi upravni odbor.

 

39. člen

V sekcijo se združujejo vsi člani zbornice, ki pretežno opravljajo istovrstno ali sorodno dejavnost.

 

40. člen

V sekcijo se vključujejo člani predvsem zaradi opravljanja strokovnih nalog iz dejavnosti zbornice, ki se nanašajo na posamezno dejavnost oziroma področje kot tudi zaradi izobraževanja.

Takšne primarne naloge so:

 • aktivnosti za izboljšanje dela in poslovanja članov predvsem na področju kakovosti,
 • standardizacije, uvajanja sodobnih  tehnologij, metod vodenja in poslovanja ter  izobraževanja,
 • spremljanje pogojev poslovanja članov, njihovo medsebojno primerjanje in predlaganje njihovih   sprememb,
 • sodelovanje in izvajanje skupnih promocijskih aktivnosti na domačih in tujih trgih,
 • opredelitev potreb strokovnega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja  članov,
 • oblikovanje in uveljavljanje skupnih interesov članov v organih zbornice in sekcijah OZS,
 • ugotavljanje in oblikovanje dobrih poslovnih običajev,
 • posredovanje poslovnih informacij,
 • opravljanje drugih nalog, v skladu s programom dela sekcije.
 • Imenovanje poslancev skupščine.

Sekcija sprejme vsako leto posebej svoj program dela, ki mora biti skladen s tem statutom, programom dela zbornice in njenim finančnim načrtom.

 

41. člen

Člani sekcije volijo za dobo 4 (štirih) let svoj Izvršni odbor, ki ima največ 5 (pet) članov. Mandat članov izvršnega odbora mora sovpadati z mandatom članov organov zbornice.

Izvršni odbor sekcije izvoli izmed svojih članov predsednika sekcije.

 

42. člen

Izvršni odbor sekcije sprejme sklepe, stališča in predloge glede vseh nalog, ki jih ima sekcija po določbah tega statuta in svojih programih dela.

 

VI.  STROKOVNA SLUŽBA ZBORNICE

43. člen

Strokovna, finančna, administrativno-tehnična in druga dela opravlja strokovna služba zbornice.

Podrobnejšo organizacijo strokovne službe, naloge, ki jih mora izvajati strokovna služba zbornice, določene s tem statutom, programom dela, finančnim načrtom in navodili organov zbornice so določene s posebnima aktoma o organizaciji strokovnih služb in sistemizaciji delovnih mest.

 

44. člen

Pravice, obveznosti in odgovornosti zaposlenih delavcev so urejene  v splošnih aktih, kolektivnih pogodbah, ki obvezujejo delodajalca in v sklenjenih pogodbah o zaposlitvi.

 

VII. OBLIKE SODELOVANJA Z OZS

45. člen

Zbornica sodeluje z OZS v zvezi z vprašanji in nalogami, ki so opredeljene v tem statutu, ter na podlagi medsebojnih interesov ali skupno zastavljenih nalog, z namenom zagotavljanja delovanja OZS in zbornice kot celovitega zborničnega sistema.

Uresničevanje zastavljenih nalog iz prejšnjega odstavka poteka preko organov v obliki pisnih informacij ali v obliki sestankov oziroma pogovorov s:

- predsedniki zbornic,

- predsedniki sekcij zbornic,

- sekretarji zbornic,

- delavci strokovnih služb zbornic.

Pobudo za način sodelovanja lahko predlagajo zbornica in OZS, vsak na podlagi svojega ali skupnega interesa.

 

46.  člen

O sklepih in stališčih, ki jih sprejmejo na sestankih iz drugega odstavka 43. člena ter jih posredujejo zbornici, razpravljajo organi zbornice pristojni za posamezna vprašanja.

 

VIII. PREMOŽENJE ZBORNICE IN PRENEHANJE ZBORNICE

47. člen

Zbornica je pravni naslednik Obrtne zbornice Laško, obrtnega združenja Laško in predhodnih oblik združevanja obrtnikov v Območni obrtno-podjetniški zbornici Laško in s tem prevzame vse njihove pravice, obveznosti in odgovornosti.

Premoženje zbornice je zasebna lastnina in je nedeljiva med člane.

Zbornica avtonomno uporablja in razpolaga s tem premoženjem, za uresničevanje namena in ciljev zaradi katerih je bila ustanovljena, kot izhaja iz tega Statuta.

 

48. člen

Zbornica lahko preneha, če v skladu s statutom tako odločijo njeni člani, z likvidacijo ali s stečajem, pri čemer se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo likvidacijo in stečaj gospodarskih družb.

O prenehanju skladno s prejšnjim odstavkom odločajo člani na zboru članov z 2/3 večino glasov prisotnih članov na zboru članov. Glede sklica in sklepčnosti zbora članov se smiselno uporabljajo določbe tega statuta o sklicu in sklepčnosti skupščine zbornice.

Premoženje območno-obrtne podjetniške zbornice Laško, ki preneha delovati, se prenese na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, drugo območno obrtno-podjetniško zbornico ali lokalno skupnost. V sklepu o prenehanju delovanja, skupščina določi OZS, drugo območno obrtno-podjetniško zbornico ali lokalno skupnost, na katero se prenese njeno premoženje.

OZS, območna zbornica  ali lokalna skupnost mora preneseno premoženje uporabiti izključno za uresničevanje namena podpore obrtništvu in podjetništvu. Vsaka uporaba prenesenega premoženja v nasprotju s prejšnjim stavkom je nična.

 

 IX. SREDSTVA

49. člen

Sredstva za delo zbornice so:

 1. članarina;
 2. posebna namenska sredstva, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi;

č)   plačilo za opravljene storitve;

 1. proračunska sredstva lokalne skupnosti;
 2. drugi viri.

50.  člen

S članarino se financira spremljanje in obravnavanje problematike obrti, skrb za njen skladen razvoj, zastopanje interesov članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti in pred državnimi organi preko OZS, vodenje obrtnega registra na območju delovanja zbornice ter naloge pomembne za celovito delovanje zborničnega sistema, ki ji jih poveri  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, predvsem pa:

 • naloge zastopanja interesov gospodarstva v postopkih sprejemanja in izvajanja zakonov, strategij in drugih aktov s področja gospodarskega sistema in gospodarske politike na nacionalni ravni in na ravni EU preko OZS,
 • naloge po obrtnem zakonu in tem statutu, ki se opravljajo po programih kot infrastrukturne storitve za potrebe članstva oziroma obrti;
 • posamične oblike svetovanj in izvajanja strokovne pomoči članom na njihovo zahtevo kot splošni napotki, ki ne zahtevajo izdelave posebej prilagojenih gradiv za posameznega člana po načelih svetovalnih organizacij »ob identifikaciji s kartico Obrtnik«;
 • naloge informiranja in splošnega strokovnega svetovanja  članstva;
 • naloge s področja izobraževanja članov;
 • na podlagi plačane članarine prejema vsak član Glasilo, katero izdaja OOZ.

 

51.  člen

S članarino se zagotavljajo tudi materialno kadrovski pogoji za delovanje zbornice ter sredstva za investicije, projekte in druge dogovorjene naloge zbornice.

Druge storitve zbornica izvaja in zaračunava po tržnih načelih.

Vsem članom, ki imajo plačano članarino, se lahko nudijo članski popusti pri plačljivih storitvah.

O dodatnih storitvah za člane, ki se financirajo iz članarine odloča Upravni odbor zbornice.

52. člen

Zbornica pridobiva sredstva tudi z opravljanjem posebnih storitev in dejavnosti za člane.

Za opravljanje določenih zadev ter za izvajanje določenih skupnih nalog, za katere je zainteresiranih več članov zbornice v okviru sekcije, lahko člani združujejo svoja sredstva.

 

53. člen

S finančnim načrtom zbornice se zagotavljajo sredstva za dejavnost zbornice, delovanje njenih organov, sekcij, strokovnih skupin in strokovne službe.

S finančnim načrtom zbornice se posebej opredeli obseg dejavnosti, ki se financirajo iz članarine članov ter drugega dela, ki se financira z ostalimi prihodki iz dejavnosti zbornice in drugimi viri.

 

X. UGOTAVLJANJE DOBRIH POSLOVNIH OBIČAJEV

54. člen

Zbornica lahko ugotavlja, oblikuje in predlaga v sprejem dobre poslovne običaje in kodekse poslovne morale.

Zbornica preverja obstoječe in nove poslovne običaje glede na njihovo skladnost s predpisi ter potrebnost in smotrnost na določenem območju ali dejavnosti.

 

55. člen

Postopek ugotavljanja dobrih poslovnih običajev, ki imajo krajevni pomen, se začne v  zbornici, če gre pa za panožne običaje, pa v sekciji pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

O predlogih posameznih poslovnih običajev se opravi razprava med člani.

 

XI. ODLIKOVANJA IN PRIZNANJA

56. člen

Zbornica lahko podeli za zasluge pri razvijanju obrtništva in zasebnega podjetništva ter aktivnega dela v zbornici, naziv častnega člana.

O kandidatih za naziv častnega člana odloča upravni odbor.

 

57. člen

Zbornica podeljuje priznanja oz. spominske plakete za:

 • 10 let opravljanja dejavnosti
 • 20 let opravljanja dejavnosti
 • 30 let opravljanja dejavnosti

 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

58. člen

S sprejetjem tega statuta nadaljujejo delo vsi organi zbornice.

Mandat članov organov zbornice traja, kot je bil določen ob zadnjih volitvah.

V organih in telesih, pri katerih je število članov določeno v razponu  se lahko v delo teh dodatno vključi nove člane po postopku in na način, določen s tem statutom in drugimi akti zbornice z upoštevanjem nove strukture članstva v zbornici.  

 

59. člen

Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejmejo po enakem postopku kot statut sam.

Statut zbornice, kakor tudi vse spremembe in dopolnitve statuta, se lahko sprejme po predhodni pridobitvi soglasja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

 

60. člen

Statut Območne obrtno-podjetniške zbornice Laško prične veljati z naslednjim dnem po sprejemu na skupščini Območne obrtno-podjetniške zbornice Laško.

 

61. člen

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut zbornice z dne 01.05.1991 in njegove spremembe in dopolnitve z dne 19.01.1995, 15.03.1995, 22.03.2002, 19.05.2005, 31.05.2006, 24.04.2007,  22.05.2008 in 21.05.2014.

 

62.  člen

Statut se po sprejetju objavi na oglasni deski na sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice Laško.

 

Številka: 01-2022

Laško, dne 24.03.2022

                                                                        Predsednik zbornice:

                                                                         Matjaž Cajhen, ing.str., l.r.

 

 

Aktualno iz OOZ

Aktualno iz OZS
19. JUL
Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev OZS v sodelovanju s Šolo za hortikulturo ter vizualne umetnosti Celje organizira slovensko državno cvetličarsko prvenstvo 2024, ki bo potekalo v ponedeljek, 16.9.2024, v Celju.
19. JUL
Sekcija za promet pri OZS ob vse večjem pomanjkanju voznikov izkoristi vsako priložnost za promocijo poklica voznik/voznica, da ga lahko predstavi mladim ali potencialnim drugim novim voznikom. V nadaljevanju vas vabimo k ogledu novega promocijskega videa za mlade, k obisku predstavitve na letošnjem MOS, k branju obširnega prispevka o pomanjkanju kadra na 24ur.com in k ogledu oddaje o poklicu voznika.
19. JUL
Vsi novi avtomobili in kombiji, prodani v EU od leta 2035 dalje, naj bodo brez emisij.