Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Temeljne naloge

Temeljne naloge

PARTNERSTVO ORGANOM LOKALNE IN DRŽAVNE OBLASTI

Poslanstvo v občinskih svetih in drugih organih lokalne ter državne oblasti je za realizacijo zastopanja gospodarskih interesov članov zbornice posebnega pomena. Obrtna zbornica lahko na ta način organe lokalne in državne oblasti (občinske svete, odbore, poslance in druge organe) seznanja s problemi obrtnega dela gospodarstva, postavlja zahteve za njihovo razrešitev in na ta način pospešuje rast in razvoj malih enot drobnega gospodarstva. Aktivnosti obsegajo:

 • sodelovanje z občinskimi sveti obeh občin pri reševanju aktualne problematike (načrtovanje obrtnih in poslovnih con, zagotavljanje ugodnejših pogojev za pridobitev zemljišč, ugodnejših infrastrukturnih pogojev, sodelovanje pri oblikovanju občinskih odlokov glede, komunalnih taks, sodelovanje pri dajanju soglasij glede obratovalnega časa gostinskih in trgovskih obratov),
 • aktivno sodelovanje odbora za gospodarstvo z občinskimi odbori za gospodarstvo (promocijske aktivnosti, srečanja obrtnikov in podjetnikov po občinah),
 • sodelovanje z občinami pri ustanavljanju in delovanju lokalnih centrov in regionalnega pospeševalnega centra,
 • spremljanje in uravnavanje kreditiranja drobnega gospodarstva iz občinskih proračunov,
 • spremljanje razvojnih projektov in razpisov,
 • delovni razgovori s poslanci in ministrom za drobno gospodarstvo in turizem,
 • sodelovanje z DURS, Izpostava Celje pri izvajanju davčne zakonodaje in vlaganju davčne napovedi,
 • sodelovanje z DURS, Izpostava Celje in Upravno enoto pri postopku ugotavljanja pogojev za samostojno opravljanje dejavnosti in registracije samostojnih podjetnikov,
 • spremljanje in pobiranje članskega prispevka,
 • sodelovanje z inšpekcijskimi službami pri preprečevanju in odkrivanju dela na črno,
 • sodelovanje s sindikati pri razreševanju problematike s področja delovne zakonodaje.

EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO

Na področju ekonomskih odnosov s tujino, se bomo osredotočili na informiranje naših članov na poslovna srečanja. Poslovna srečanja so tako pri nas kot v tujini postala popularna in zelo učinkovita oblika poslovnega sodelovanja in povezovanja. Uspešnost zagotavlja predvsem dejstvo, da si podjetniki sami iščejo in izberejo sogovornike za medsebojna srečanja. Obrtna zbornica Slovenije bo pobudnik vrste poslovnih srečanj, ki bodo spremljali poslovne dogodke, kot so sejmi, posveti in druge oblike srečanj, naša zbornica pa mora svoje člane angažirati, da se teh srečanj udeležijo.

Poslovne konference bodo naslednjih oblik:

 • poslovna srečanja po strokah z aktivnim sodelovanjem sekcij OZS

 • splošna strokovna srečanja po regijah, kjer je poudarek čezmejnemu sodelovanju

 • srečanja s poudarkom na spoznavanju tujih trgov.

Sodelovanje z OZS in ostalimi zbornicami ter podobnimi organizacijami obrti in malega gospodarstva:

Polnopravno članstvo Slovenije v EU bo pomenilo, da bo treba zagotoviti vpliv na pripravo in sprejemanje EU zakonodaje za področje obrti in malega gospodarstva, za kar bo OZS še intenzivirala že utečeno sodelovanje z obrtnimi zbornicami in drugimi organizacijami obrti in malega gospodarstva v državah EU. OZS pričakuje, da bo med letom uspela vzpostaviti neformalno skupino teh organizacij, s katerimi imamo najtesnejšo obliko sodelovanja (Italija, Francija, Belgija, Nemčija,Avstrija &), v kateri bi zavzemali stališča do nove evropske zakonodaje in tudi politike do obrti in malega gospodarstva ter s soglasjem vseh poskušali uveljavljati ta stališča na ravni EU, preko našega evropskega združenja UEAPME in ob večjem angažiranju SBRA. Poleg tega bo poskušala vzpostaviti poglobljeno sodelovanje z asociacijami obrti in malega gospodarstva iz držav, novih članic EU.

PROMOCIJA BLAGA IN STORITEV

Naša zbornica zaradi svoje majhnosti in ob enem raznolikosti, ne nastopa direktno na sejmih. Pomaga pa z finančno pomočjo razstavljalcem in jim s tem omogoča, da se sami odločajo za sejme za katere menijo, da so za njih koristni.

OZS pa že tudi vrsto let uspešno predstavlja slovenske obrtnike na sejmih v tujini. Začelo se je z mednarodnim obrtnim sejmom v Muenchnu , nadaljevalo v Milanu, Rennesom in v vseh mestih novo nastalih držav na področju nekdanje Jugoslavije.

O vseh sejmih doma in v tujini, na katerih se bodo organizirano predstavljali slovenski obrtniki, bo zbornica obveščala svoje člane.

INFORMACIJSKA DEJAVNOST

V okviru Obrtne zbornice Slovenije deluje informacijski sistem InfoHandy, kateri povezuje tudi vse območne obrtne zbornice in tvori skupno informacijsko bazo ter obrtni register. Dokončani so tudi registri nekaterih sekcij, programski paket MENTOR, ki predstavlja register učnih mest za vajence, izobraževalnih ustanov in izvajalcev. Naloge, ki jih izvajamo na tem področju, zajemajo:

 • vzdrževanje obstoječega informacijskega sistema (sprotno ažuriranje podatkov v registru o članih, dopolnjevanje podatkov v registru),
 • pretok informacij in posredovanje informacij članom zbornice,
 • zbiranje aktualnih podatkov in informacij iz interneta in posredovanje le-teh članom zbornice,
 • informiranje in osveščanje članov o uporabnosti interneta in animiranje članov o priključitvi na Internet,
 • vodenje in usklajevanje registra obrtnikov z registrom pri DURS.

INFORMATIVNA DEJAVNOST IN SVETOVANJE

O aktualnih in strokovnih zadevah, pomembnih za obrt, obveščamo člane in druge zainteresirane v Nasvetih in obvestilih . Le ta zajema informativni del, s katerim člane obveščamo o zakonskih novostih in spremembah, pomembna obvestila, vabila na sestanke, ekskurzije, sejme, večji prostor namenjamo tudi ponudbi in povpraševanju ter obračunski del, kjer sporočamo podatke o plačah in prispevkih. Področje informativne dejavnosti zajema še ostale aktivnosti:

 • obveščanje sekcij o aktualnih dogodkih, spremembah, strokovnih seminarjih, sejmih,
 • vsakodnevno svetovanje pri tekočem poslovanju (davčno svetovanje, pravno svetovanje, finančno svetovanje),
 • pomoč pri razreševanju zahtevnejših vprašanj v sodelovanju z drugimi strokovnimi institucijami (bankami, zavarovalnicami, ministrstvi)

IZOBRAŽEVANJE

Področje izobraževanje je razdeljeno na dve področji in sicer zajema aktivnosti, ki so usmerjene v prenovo šolskega sistem, zlasti uvedba dualnega poklicnega izobraževanja. Pri tej prenovi sodeluje tudi naša zbornica aktivno, še zlasti pri:

 • informiranju članov o novostih dualnega sistema in nudenje pomoči pri sklepanju učnih pogodb,
 • sodelovanju z osnovnimi šolami in animiranju učencev za obrtne poklice (promocija obrtnih, še zlasti deficitarnih poklicev),
 • opravljanju pedagoško-andragoških seminarjev mentorjev (obrtnikov),
 • verificiranju obratovalnic obrtnikov in podjetnikov,
 • preko obrtnikov - multiplikatorjev spremljanje in vključevanje v prenovo srednješolskih programov,
 • sodelovanje preko multiplikatorjev pri pripravi na prve mojstrske izpite,
 • izvajanje pripravniških izpitov.

Drugi del izobraževanja pa obsega področje dodatnega izobraževanja naših članov, kamor sodijo številni tečaji in seminarji. Del seminarjev in tečajev izvajamo po programu, ki ga sprejmemo vsako leto, uvedli pa smo še dodatne seminarje, predvsem s področij, ki so zanimivi za obrtnike. Seminarji, ki jih organiziramo, so:

 • seminar za sestavo davčne napovedi,
 • seminar za vodenje poslovnih knjig po sistemu dvostavnega knjigovodstva, tečaji tujih jezikov (angleščina in nemščina),
 • računalniški tečaj,
 • seminar za timsko vodenje,
 • ostali seminarji: varstvo pri delu, pospeševanje prodaje,
 • seminarji po programih in potrebah sekcij,
 • strokovno svetovanje pri preizkusu strokovne usposobljenosti za obrti podobne dejavnosti,
 • sodelovanje z izobraževalnimi institucijami.

ZASTOPANJE INTERESOV DELODAJALCEV

Glede na novo zakonodajo in predvidene spremembe obstoječe zakonodaje, zbornica aktivno sodeluje pri spreminjanju in izvajanju te zakonodaje, zlasti pa:

 • zastopa interese članstva zbornice pri sprejemanju novega zakona o delovnih razmerjih,
 • zastopa interesov članstva pri predvideni pokojninski reformi,
 • zastopa interesov članstva pri sklepanju kolektivnih pogodb,
 • razlaga kolektivno pogodbo in daje pravne nasvete iz področja delovnega razmerja,
 • sodeluje s sindikatom in skladom za dopolnilno izobraževanje delavcev, zaposlenih pri obrtnikih,
 • zastopanje interesov članov pri bankah in zavarovalnicah ter drugih ustanovah.

IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL

Skladno z določbami obrtnega zakona in podzakonskimi akti, zakonom o prevozih v cestnem prometu in podzakonskimi akti ter zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju izvajamo na področju javnih pooblastil (v imenu Obrtne zbornice Slovenije) naslednje postopke in aktivnosti:

 • izdaja obrtnih dovoljenj,
 • vodenje obrtnega registra naše območne zbornice ,
 • izdajanje izpiskov iz obrtnega registra,
 • sodelovanje pri izdajanju licenc za opravljanje cestnega prometa za fizične osebe (nudenje strokovne pomoči posameznikom pri zbiranju dokumentacije),
 • sodelovanje pri izvedbi preizkusov strokovne usposobljenosti za obrti podobne dejavnosti (nudenje strokovne pomoči pri prijavi za opravljanje preizkusov),
 • izdajanje raznih potrdil, mnenj
 • izdajanje potrdil o uspešno opravljenih pripravniških izpitih,
 • drugo (pomoč pri pridobitvi uvoznih dovoljenj, certifikatov)

DEJAVNOST SEKCIJ

Sekcije opravljajo naloge v skladu s tem programom in na podlagi lastnih programov ki poleg skupnih nalog vsebujejo še posamezne specifične naloge.

Skupne naloge vseh sekcij so:

 • sodelovanje pri pripravah in izvajanju statusne gospodarske zakonodaje in zakonskih predpisov, ki določajo pogoje poslovanja posameznih dejavnosti,
 • spremljanje pogojev poslovanja članov sekcij in izdelava razvojnih usmeritev,
 • izvajanje dejavnosti, namenjenih pospeševanju kakovosti,
 • spodbujanje in organiziranje članov za udeležbo v promocijskih in sejemskih dejavnostih,
 • usmerjanje, priprava in organizacija posebnega dopolnilnega izobraževanja (razne strokovne ekskurzije, sejmi, seminarji, strokovni posveti).

POVEZOVALNE NALOGE ZNOTRAJ OBRTNEGA ZBORNIČNEGA SISTEMA

Za celovito delovanje obrtnozborničnega sistema opravljamo aktivnostmi, kot so:

 • sodelovanje z Obrtno zbornico Slovenije (udeleževanje sestankov in aktivno delovanje naših predstavnikov v odborih in organih Obrtne zbornice Slovenije),
 • regijski posveti savinjsko šaleških območnih obrtnih zbornic, sodelovanje s sosednjimi obrtnimi zbornicami (strokovni posveti, razne prireditve OOZ, športna srečanja),
 • sodelovanje z obrtnimi zadrugami,
 • sodelovanje z RRA Celje , RCR Zagorje , lokalnimi pospeševalnimi centri in Agencijo za razvoj turizma in podjetništva Laško.

DRUGE NALOGE

Za izvajanje statutarno določenih nalog in nalog iz programa dela opravljamo še:

 • opravljanje vseh potrebnih opravil za izvedbo volitev v organe OOZ v letu 2006,
 • obveščanje javnosti o delu obrtne zbornice,
 • organizacijska in strokovna opravila za vodilne funkcionarje in strokovno tehnična opravila za protokol,
 • urejanje delovnih razmerij - splošno kadrovske zadeve,
 • opravljanje vseh finančno računovodskih zadev,
 • administrativno - tehnična opravila (strojepisna opravila, evidentiranje prejete in odposlane pošte, arhiviranje, vzdrževalna dela in podobno),
 • razna druga opravila.

Med druge naloge uvrščamo tudi dejavnosti na področju kulturnih in športnih prireditev, in sicer:

 • srečanje obrtnikov ob koncu leta
 • srečanje upokojenih obrtnikov
 • udeležba na obrtnih športnih igrah v Celju.

 

Avtor: Mojca Potisek

Aktualno iz OOZ

Aktualno iz OZS
19. JUL
Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev OZS v sodelovanju s Šolo za hortikulturo ter vizualne umetnosti Celje organizira slovensko državno cvetličarsko prvenstvo 2024, ki bo potekalo v ponedeljek, 16.9.2024, v Celju.
19. JUL
Sekcija za promet pri OZS ob vse večjem pomanjkanju voznikov izkoristi vsako priložnost za promocijo poklica voznik/voznica, da ga lahko predstavi mladim ali potencialnim drugim novim voznikom. V nadaljevanju vas vabimo k ogledu novega promocijskega videa za mlade, k obisku predstavitve na letošnjem MOS, k branju obširnega prispevka o pomanjkanju kadra na 24ur.com in k ogledu oddaje o poklicu voznika.
19. JUL
Vsi novi avtomobili in kombiji, prodani v EU od leta 2035 dalje, naj bodo brez emisij.